Kvkk

As a way to delight in your vacations to Dubai, the ideal thing would be to start looking to get a Dubai escort agency to safeguard you from all the hassles that comes with visiting the town in an set of good friends or family. The solutions provided by these high-end superstar course escorts at Dubai are unmatched by anybody. All the ladies aren’t merely amazing and attractive, however they will have been provided with all the current security and care that are demanded within their excursions in Dubai. Spanish escort porn special escort Praha escorts uae is additionally accessible this particular city, if you request for this.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Demirkon Madencilik İnşaat A.Ş. (“Demirkon Madencilik İnşaat”) veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinden önce, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunmaktadır.

best essays online Have use of many information sources, you’re sure the faculty essay that you get will be well detailed. Discovering the ideal writer to acquire the expression paper help you need can be a true challenge

left;”>I) Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Demirkon Madencilik İnşaat Bağlı Şirketleri: Demirkon Madencilik İnşaat A.Ş. hakim hissedarı tarafından kontrol edilmekte olan diğer şirketlerdir.

II) Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Demirkon Madencilik İnşaat, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplar ve işler

Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sağlamak ve iyileştirmek

Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak

Ticari faaliyetimizi eksiksiz sürdürmek

Bu temel amaçlar ile ilgili olarak;

Abone portföyümüzü yönetmek

Her türlü araçla iletişim kurmak

Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak

Web sitesi ziyaretçilerimizi analiz etmek ve arşivlemek

Uygulama/aplikasyon geliştirmek ve yönetmek

Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak

Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirmek

KVKK’da belirtilen diğer amaçlar

III) Kişisel Verilerin Aktarılacağı Alıcılar:

Yukarıda belirtilen amaçlarla, İlgili Kişilerin Demirkon Madencilik İnşaat ile paylaştığı Kişisel Veriler Demirkon Madencilik İnşaata Bağlı Şirketlerine, çözüm ortaklarına, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara aktarmaktadır.

Tarafınızca sağlanan Kişisel Veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

IV) Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ile de toplanmaktadır.

İlgili kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için

The expression essay college essay writing service authors is popular to the majority of the pupils in every age, because it is just about being able to compose a thesis and also expose your mind to something new. For this reason, you might have come all the time. But do you understand how you are supposed to go about with subjects? This guide will provide you some excellent tips to compose an essay. This is precisely what I did when I was a pupil. Some got better by themselves and could have tips or attempted to research and see the outcomes.

veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir (örneğin yukarıda sayılan hallerde). Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

V) İlgili Kişinin Hakları:

Kişisel verisi Demirkon Madencilik İnşaat tarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.

İlgili kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla işbu Politika’nın son kısmında (VI) verilen iletişim bilgileri doğrultusunda Alfatek’e yahut temsilcilerine yöneltebilir:

a) Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel Veri leri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma,

c) Kişisel Veri lerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,

f) Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesi,

g) Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,

h) İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi

VI) İletişim Bilgileri

Demirkon Madencilik İnşaat A.Ş.

Muhafazacılar sk. No:44/46 Kapalıçarşı Fatih/İstanbul

E-Mail: info@demirkon.com.tr

Telefon: 0 312 474 07 22